top of page

הכנת תב"ע

סטודיו הגרה בעל נסיון רב בהכנת והסדרת תב"עות:

> הסדרת שימושים קיימים

> הוספת זכויות בניה

> איחוד וחלוקה של מגרשים

> שינוי קווי בנין

> ועוד – לפי המקרה הספציפי והמבנה הנדרש.

בהתאם לתוכן הבקשה בתב"ע מוחלט באיזו ערכאה היא תבדק – ברשות המקומית או במחוזית.

 

נשב, נבחן את הצורך ומה המענה הנכון ביותר מבחינת רישוי בנייה, ונצא לדרך.

אחרי סיום הליך התב"ע ניתן להגיש היתר בנייה על המגרש בהתאם לשינויים שנדרשו בו.

תב"עות

bottom of page